Stichting Ondernemersfonds Katwijk

Vanaf 1 januari 2011 is er in de gemeente Katwijk sprake van het ‘Ondernemersfonds Katwijk’.
Het fonds wordt gevormd middels een opslag van 10% op de Onroerend Zaak Belasting (OZB) van ‘niet – woningen’.  Het fonds wordt beheerd door de Stichting Ondernemersfonds Katwijk.
De gelden worden geïnd door de gemeente Katwijk en vervolgens worden deze  gelden verdeeld voor ieder gebied en/of sector op basis van het in het (winkel- of bedrijfs)gebied en/of sector opgebrachte geld.
Ieder gebied of sector, veelal georganiseerd in een vereniging of stichting, heeft zo de beschikking over een eigen budget. Dit budget dient te worden ingezet voor gemeenschappelijke doelen of  projecten in het desbetreffende  gebied en/of sector.

Stichting Sport Ondernemersfonds Katwijk
Door zo’n 30 Katwijkse sportverenigingen en instellingen als sportscholen en Sportbedrijf Katwijk wordt OZB betaald; zij dragen bij aan het Ondernemersfonds Katwijk. Voor de sector Sport is er derhalve een budget beschikbaar ten bate van de sport in Katwijk. Om een en ander goed te kunnen organiseren is – op initiatief van de drie sportverenigingen K.v.v.  Quick Boys, v.v.  Katwijk, v.v. Rijnsburgse Boys en Sportbedrijf Katwijk – het initiatief genomen om te komen tot een stichting te weten Stichting Sport Ondernemersfonds Katwijk, afgekort SSO Katwijk. Een en ander heeft geresulteerd in een statutaire oprichting van deze stichting, 17 oktober 2012.

Statuten Stichting Ondernemersfonds_Katwijk

In de statuten staat o.a. het volgende genoemd:
‘Het incasseren en besteden van de gelden die via het Ondernemersfonds Katwijk aan de stichting beschikbaar worden gesteld dan wel gelden die via een andere wijze aan de stichting beschikbaar worden gesteld, alles en uitsluitend ten gunste van de sportsector in de gemeente Katwijk.’

In een (eerste) vergadering, d.d. 12.02.13, met vertegenwoordigers en bestuurders van de Katwijkse sportsector is unaniem aangegeven dat het beschikbare budget moet worden ingezet voor de gehele sportsector, ongeacht het feit of er wel / niet wordt bijgedragen middels de OZB opslag.
Met deze doelstelling is het bestuur van de stichting vanaf 2013 aan de slag gegaan om te komen tot gemeenschappelijke projecten ten behoeve van alle Katwijkse sportverenigingen en instellingen.
Voor meer informatie: zie projecten

 

Algemene (leden)vergadering

Volgend op het boekjaar dient, statutair gezien, het bestuur van de stichting ‘de boeken af te sluiten’. De balans en een staat van baten en lasten over het verstreken boekjaar wordt opgemaakt. Deze stukken maar ook een overzicht van- en inzicht in de gedane projecten en bezigheden dienen door een algemene (leden) vergadering te worden vastgesteld.

Alle Katwijkse sportverenigingen en instellingen worden in het eerste kwartaal van het jaar, volgend op het boekjaar, uitgenodigd. Het bestuur agendeert o.a. de hiervoor genoemde stukken, gevolgd door vaststelling in deze vergadering.

De uitnodiging en agenda zal in aanloop naar een vergadering op deze website verschijnen en de stukken (presentatie, notulen en financieel jaarverslag) zullen tevens op deze website worden gepubliceerd onder nieuws. Zie ook:

Deelnemende verenigingen